До Председателите на Клубовете по водна топка в България

Home / Новини / До Председателите на Клубовете по водна топка в България
До Председателите на Клубовете по водна топка в България

До Председателите на Клубовете по водна топка в България

БФВТ ви информира, че Законът за физическото възпитание и спорта е приет в Народното събрание на 5 октомври 2018 г. и обнародван в Държавен вестник бр. 86/2018 г. Законът влиза в сила три месеца след публикуването му и поражда действие от датата на влизането му в сила.

В преходните и заключителните разпоредби е предвидено задължението на Спортните федерации да приведат дейността си в съответствие с изискванията на новия закон до един година от влизането му в сила.

Във връзка с горното изложение следва да се прилагат документите в съответствие с новите изисквания на ЗФВС (обн., ДВ, бр.88 от 2018 г.)

Новия ЗФВС може да видите тук: http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/2018/ZFVS_NET.pdf

Leave a Reply