Задължителни документи, които трябва да представят клубовете за всеки турнир от календара на БФВТ

Задължителни документи, които трябва да представят клубовете за всеки турнир от календара на БФВТ

Заради постоянно променящата се ситуация и заповедите на
министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта по отношение на
необходимите мерки и документи, за да може да имаме тренировъчен и
състезател процес, за всяко едно състезание занапред до когато са
валидни настоящите заповеди на двамата цитирани министри, всеки клуб по време на
техническата конференция за всяко едно състезание от календара на БФВТ задължително трябва да представи следните документи на делегата на федеацията:

1. Отборен лист с вписани всички състезатели и треньори с техните
картотечни номера;

2. Копие от полицата за задължителна застраховка, покриваща
задължително „риска от смърт и трайна загуба на работоспособност“ на
състезатели с приложен списък/опис, от който да е видно, че
участващите състезатели имат валидна застраховка до края на
състезателния сезон, т.е. минимум до 31.07.2021 г.;

3. PCR и/или антиген тест за лицата над 18 години (треньор, състезатели
и длъжностни лица) оригинал за първото състезание за месеца и копие, както и
декларация по образец за всяко следващо в месеца състезание, в което
същото лице взема участие;

4. За лицата/състезателите под 18 години Декларация по образец за
всяко състезание, подписана от родителя/настойника, а не от треньорите.
При констатирането на случай, в които треньорите подписват
декларациите за лица под 18 вместо родител/настойник ще се уведомяват
компетентните за това органи за квалифициране на деянието;

5. За лицата/състезателите под 18 години Декларация по образец (обща,
по един брой за всеки ден от турнира), в която треньорите декларират
че лицата/състезателите са здрави и нямат симптоми.

6. Оригинал на бланката (жълт екземпляр) за преминат годишен медицнски
преглeд съгласно „НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за
извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи
тренировъчна и състезателна дейност“ на всеки един състезател по
образец съгласно чл. 8, ал.1, т.2 от същата Наредба.

При непредставяне оригинал и копие на делегата дори на един от
визираните по-горе документи за конкретен състезател това води до спиране
на участието на състезателя в съответния турнир.

При непредставянето на оригинал и копие на делегата на всеки турнир
на задължителна застраховка на спортист води до спиране на
състезателните и тренировъчните права на незастрахования спортист до
отстраняване на нарушението.

При непредставянето от треньора на отбора по време на техническата
конференция на делегата, на които и да е от изискуемите по-горе
документи, същият отбор се дисквалифицира и не се допуска за участие в турнира.

Заповед № РД-09-374 от 19.03.2021 г.