Общо събрание на БФВТ на 26 март 2022 г.

Общо събрание на БФВТ на 26 март 2022 г.

На вниманието на клубовете – членове на БФВТ предлагаме  публикуваната по партидата на БФВТ в Търговския регистър обява за свикване на Общо събрание на федерацията, което ще се проведе в София на 26.3.2022 г. Поради ангажираност на заседателната зала в Министерство на младежта и спорта, в която е предвидено да се проведе Общото събрание на БФВТ, за времето от 11.00 часа до 16.00 часа на 26.03.2022 г., Ви уведомяваме, че Общото събрание на БФВТ насрочено на за 26.03.2022г.
ще започне в 16.30 часа. Регистрацията на делегатите за участие в Общото събрание ще започне в 16.00 часа пред заседателната зала на V етаж в сградата на Министерство на младежта и спорта.
Събранието е отчетно-изборно и съгласно Устава, номинациите за избор на членове за Председател на УС, членове на УС и членове на КС се правят само пред мандатната комисия, която събира и обобщава постъпилите кандидатури и ги предлага на ОС за гласуване. Съгласно чл. 63, ал. 3 от Устава на самото Общо събрание кандидатури за Председател на УС, членове на УС и членове на КС не могат да бъдат издигани.
Може да изпращате предложенията си на : info@waterpolobg.com както и на n.nanov@waterpolobg.com.

Съставът на мандатната комисия е определен с решение на УС съгласно изискванията на Устава и е в състав:
1. Тома Томов – Председател на ТК
2. Йордан Донев – член на Контролния съвет
3. Юлиян Спасов – Председател на Дисциплинарната комисия
4. Стоян Стоев – член на УС
5. Никола Нанов – Изпълнителен директор и член на Финансово-контролната комисия