Наредба за провеждане на първенствата

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И

УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА,

ТУРНИРИ И КУПИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2015/2016 Г.

ПРИЕТА ОТ УС НА БФВТ НА 21.12.2015 ГОДИНА

СОФИЯ

Цел на провеждане:

1.1.Държавното първенство по Водна топка за мъже и жени се организира и провежда в изпълнение на спортния календар на БФ Водна топка с цел:

а/популяризиране на играта водна топка

б/създаване на предпоставки за повишаване на нивото на спортното майсторство и натрупване на спортен опит вследствие на по-големия брой състезания на по-високо спортно ниво

в/повишаване на зрителския интерес

г/увеличаване на броя на спортните състезания, водещо не само до състезателен, но и до висок социален заряд

д/повишаване на интереса на спонсори и рекламодатели

е/увеличаване на броя на мачовете с цел увеличаване и на възможностите за повишаване на субсидиите от Министерството на физическото възпитание и спорта

ж/определяне на Държавен първенец на РБългария за 2015 година

НАРЕДБА 2015/2016

Българската федерация водна топка притежава изцяло правата и задълженията да организира, провежда и администрира Държавното първенство за мъже, жени и други на основание член 19 от Закона за физическото възпитание и спорта и член 4, и член 10 от Устава на федерацията, както и правата за телевизионно и медийно излъчване.

КВТ, които участват в ДП са длъжни да спазват разпоредбите на българското законодателство, ФИНА, ЛЕН и БФВТ.

КВТ са длъжни да осигурят адекватното поведение на всички членове на представителния отбор (треньори, състезатели, водач, придружаващи лица), както и на зрителите и обслужващия персонал.

Участието на един клуб по водна топка в различните състезания организирани от БФ “Водна топка” ще означава пълно признаване и съгласие с настоящата Наредба, финансовите правила и всички правилници утвърдени и приети от УС на БФВТ.

Нито един клуб не може да участвува в проявите на БФ “Водна топка” за дадена година, ако има неуредени финансови въпроси с федерацията преди момента на картотекирането и проявата.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАНИЯ

  1. КАРТОТЕКА

   1. Всяко лице, участвуващо в състезание организирано от БФВТ, независимо от функцията, която изпълнява – играч, треньор, съдия, деятел и др.–трябва да е редовно картотекиран към датата на състезанието. Краен срок за картотекиране за мъже и жени, девойки, юноши старша и юноши младша възраст,деца и момчета е 7 преди началото на първото състезание за съответната възраст, когато могат да бъдат картотекирани неограничен брой състезатели. Картотекирането ще се извършва само срещу представяне на документ за правоспособност /за треньри/, надлежно попълнени картони и 2 бр.снимки, писменни предложения от КВТ и НСК за съдиите, подписани и подпечатани от председателите, както и Декларация от БФВТ, че нямат неуредени задължения за текущата и предходната състезателна година. За КВТ от провинцията се изисква да изпратят на имейла на БФВТ списък със заявка за картотека на треньори, състезатели и други подписани и подпечатани от председателите, както и документ удостоверяващ заплащането на сумата за картотекиране на посочените лица, което ще се зачита за редовна картотека, като заверката на картоните ще се извърши в БФВТ в седмицата преди първото състезание, на което клуба участва.

   2. На нито един КВТ няма да бъде извършено картотекиране или презаверка на състезатели, треньори и други в БФ “Водна топка” за 2016 година, ако има неуредени финансови въпроси от текущата и предишни години с федерацията.

   3. Периода за трансфер е ограничен в датите 01.01.2016 – 28.02.2016 г.

   4. Един състезател не може да бъде картотекиран последователно в повече от два български клуба за една спортно-състезателна година. Разрешава се трансфер и картотекиране извън установените дати и срокове в съответствие с разпоредбите на Трансферния правилник:

А. Кoгато клуб преустановява дейноста си, участие в държавните първенства – фалит или друга причина.

Б. Състезателят не е взел участие в състезания през новия състезателен период-сезон.

   1. Разрешава се картотекирането за мъже и жени:

А. На неограничен брой чуждестранни състезатели от страните на европейския съюз

1. Разрешение за пребиваване в Република България, за състезателите и треньорите с националност от страна в Европейския съюз, като:

а) ако състезателят или треньорът е професионалист е необходимо да се представи Удостоверение за регистрация в НАП за гражданите в Европейския съюз; както и копие на договора с клуба.

б) ако състезателят или треньорът е аматьор – в периода, докато се състезава като аматьор трябва да пребивава в страната законосъобразно.

Б. На двама състезатели от всички страни извън европейската общност, след придобиване на прово на престой в България а именно:

1. Разрешение за законосъобразно пребиваване в Република България, за състезателите и треньорите с националност от страна извън Европейския съюз, като:

а/ ако състезателят или треньорът е професионалист е необходимо да се представи разрешение за работа на чужденец в Република България и състезателят да пребивава в страната законосъобразно през целия период на договора с КВТ; както и копие на договора с клуба.

б/ ако състезателят или треньорът е аматьор – в периода, докато се състезава като аматьор трябва да пребивава в страната законосъобразно.

в/ в отборния лист за дадена среща може да бъдат вписани не повече от трима чуждестранни състезатели !

Срокът за картотекиране на нови състезатели /мъже и жени/, както и в детско-юношеските възрасти е постоянен.

За картотекиране на нови за даден клуб състезатели, както и в детско-юношеските възрасти и в двата пола се изискват следните документи:

 • саморъчно написана и подписана молба от състезателят или негов родител/настойник, при първоначално картотекиране или при промяна на членството.

 • личен паспорт, лична карта или акт за раждане или паспорт на родителите.

 • документ удостоверяващ внесената такса за картотекиране:

 • 30,00 лв. – / за мъже и жени/ нови състезатели.

 • 15,00 лв. – / за мъже и жени/ за презаверка на картотеките в стар клуб.

 • 15,00 лв. – за възрастите юноши старша в-ст и юноши младша в-ст;.

 • 10,00 лв. – за възрастите момчета и деца;

 • 30,00 лв. – треньори и длъжностни лица /cъдии, делегати/.

 • 50,00 лв. за всеки състезател, който не е с българско гражданство (при картотекиране на всеки чуждестранен състезател).

Забележка: нов състезател е този състезател, който не е взел участие в състезания от ДСК през предходния състезателен сезон и до момента на картотекиране.

   1. Картотекирането ще се извърши със заверка в картона на състезателя и срещу документ удостоверяващ внесената такса за картотекиране.

   2. При картотекирането е необходимо да се представи списък на състезателите и длъжностните лица в три екземпляра, подписан и подпечатан от ръководството на КВТ.

1.1.9. При картотекиране за явяване на състезания се изисква медицински преглед по образец – периодичен /съгласно Наредба №8 от 18.03.2005 год. на МЗ/.

  1. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

   1. Състезатели от дадена възрастова група, участващи в ДП по водна топка, остават в същата до приключване на съответната спортно-състезателна година.

Възрастовите групи при състезания по водна топка са :

 • Мъже, състезатели навършили 18 години, родени през 1997 година и преди това. Разрешава се участие от по-долна възрастова група (юн.младша и юн. старша възраст) на 6 състезатели, но не повече от 2 перспективни от юн.мл.в-ст, след представяне на поименно медицинско разрешение, издадено от компетентните медицински органи, в което изрично да е упомената възрастовата/вите група/и за които се издава, за непълнолетните състезатели е задължително застраховка,/която се представя на техническата конференция/ както и пълното спазване на закона и разпоредбите третиращи правата на непълнолетните.

 • Юноши старша възраст, 17 – 18 години. /род. 98 и 99/

 • Юноши младша възраст, 15 – 16 години. /род. 00 и 01/

 • Момчета, 13 – 14 години. /род. 02 и 03/

 • Деца – в отборния лист могат да бъдат записани и да се състезават 15 състезатели, но не по-малко от 10 в това число и 1 сменяем вратар, родени 04 г. и по-малки. Допуска се отборите да са комплектовани от момчета и момичета, като броя на момичетата включени в отборния лист за дадената среща може да бъде 3, но не повече от 2 момичета във водата по време на срещата.

 • Девойки – до 18 години, /род.98 г. и по-малки/

 • Жени – над 18 години.

   1. В детско-юношеските групи, се разрешава участие на 5 /петима/ състезатели от по – долна в следващата по-горна възрастова група – както и на 2 /двама / перспективни състезатели да се състезават и през една възрастова група, след представяне на поименно медицинско разрешение, издадено от компетентните медицински органи, в което изрично да е упомената възрастовата/вите група/и за които се издава. Разрешава се на неограничен брой девойки, да се състезават в жени с поименно медицинско разрешение.

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КВТ ДОМАКИН /ОРГАНИЗАТОР/ НА СЪСТЕЗАНИЕ

  1. КВТ домакин е задължен да спазва всички изисквания на Закона за опазването на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

  2. 10 дни преди всеки турнир, БФВТ изпраща на КВТ домакин списъка на отборите потвърдили участие. При неявяване на КВТ, потвърдил участието си в посочения срок, на същия се налагат санкции в съответствие с тази Наредба и правилниците на БФВТ.

  3. КВТ домакин е задължен 7 дни преди започване на състезанието да го обезпечи финансово, като внесе в БФВТ дължимите суми необходими за безпрепятсваното му провеждане.
  4. КВТ домакин, който не изпълни задълженията си по чл.2.3., не се допуска до участие в състезанието до отстраняване на нередностите.
  5. Заплащането е възможно да се извърши:

а) в касата на БФВТ срещу фактура;

б) с пощенски запис на адреса на БФВТ:

в) чрез банков превод по сметка: БФ”Водна топка”

г) на дежурния представител на срещата/състезанието срещу разписка, с 10% завишаване на размера на сумата.

3. Техническите условия представляват всички необходими детайли които потвърждават готовността на басейна и гарантират правилното провеждане на състезанието

4. БАСЕЙН

4.1 В зависимост от възможностите за поддържане на водата в басейните, те са :

4.2 ОТКРИТИ – с или без възможност за подгряване на водата

4.3 ПОКРИТИ – с подгряване на водата

4.4 В открити басейни могат да се провеждат срещи по водна топка между 01 април и 30 октомври, а в закритите басейни това може да става през цялата година.

4.5 Басейнът трябва със своите размери да позволява монтирането на игрище за водна топка, чиито размери да отговарят на Правилника по водна топка

4.6 По дългата страна на басейна, предвидена за движението на съдиите е необходимо да се осигури пространство за неговото движение по цялата дължина на игрището, с минимална широчина 1.2 м. Препоръчително е този коридор да бъде издигнат на мин. 0,8 м. от пода.

4.7 На едната от дългите страни на басейна трябва да се осигури място за безпрепятствена работа на ръководството на състезанието с размери 2 х 5 м, оборудвано съгласно изискванията и добре осветено.

4.8 С оглед осигуряване на сигурността на съдиите се препоръчва там където няма висока трибуна, да се поставя заграждение на мин. 3 м от брега на басейна. Желателно е също така една от късите страни на басейна да бъде свободна от зрители, за да се даде възможност на съдиите при нужда да осъществяват консултации помежду си.

4.9 В ограденото място около басейна трябва да се осигури пространство и за страничните съдии, резервните скамейки на отборите, съгласно Правилника на играта, а така също и за охраната, полицията и за средствата за масова информация, като не се нарушава възможността за свободно движение на съдиите

4.10 Всеки басейн трябва да осигурява нормална съблекалня за двата отбора, баня и канцелария за необезпрепятствано извършване на административни дейности по време и след завършване на състезанието.

4.11 Басейните, които отговарят на тези условия влизат в регистър на БФВТ след проверка на упълномощено от БФВТ лице. Делегатът на състезанието проверява преди началото дали условията на басейна съвпадат с регистрацията.

4.12 КВТ домакин е длъжен да осигури и обслужващ персонал за подготовка и отстраняване на технически проблеми при направа на игрище и други с оглед безпрепятсвено, без необходимото забавяне провеждане на срещата/състезанието.

5. ОБОРУДВАНЕ НА БАСЕЙНИТЕ ЗА ВОДНА ТОПКА

5.1 Необходимото оборудване е:

5.2 Игрище с врати

5.2 Електронно табло за измерване на главно време и 30 сек и резервни хронометри

5.3 Комплект флагове за секретаря

5.4 Задължителните образци – отборни листове, протокол на мача и др. необходими за нормалното провеждане на състезанието.

5.5 Необходим брой топки – мин 5 от един вид.

5.6 Комплект от резервни бели и сини шапки

5.7 Озвучителна уредба

5.8 Игрището трябва да е монтирано така че да не променя формата си по време на игра. Височината на вратите трябва де бъде според Правилника за водна топка. Под игрище се разбира и ясното обозначение на гол линията, 2 метра, 5 метра и център, което да бъде ясно видимо за играчите, съдиите и публиката.

6. Електронно табло

6.1 Главното време и времето за нападение си измерват с електронно табло, което съдържа следните елементи:

6.2 Главно време

6.3 4 броя дисплеи за времето за нападение 30 сек

6.4 Резултат с отметка бели – сини, домакини – гости или с имената на отборитe

6.5 Период на мача

6.6 Брой на таймаут

6.7 При възможност да показва и броя на личните нарушения на играчите, ако няма такава възможност трябва да има ръчно такова табло.

6.8 Дисплеите за 30 сек се поставят на четирите ъгъла на игрището и то така че да бъдат видими за играчите, съдиите, публиката и резервните скамейки на отборите.

6.9 Управлението на главното време и времето за нападение трябва да се осъществява от времеизмервача на масата и да бъде синхронизирано.

6.10 Символите на таблото трябва да бъдат видими за играчите, съдиите, секретарската маса, резервните скамейки и публиката.

6.11 Звуковите сигнали за край на главното време и за край на времето за нападение трябва да са автоматични и различни по тоналност.

6.12 Главното време на таблото трябва да е падащо – от времето предвидено за един период към нула.

7 РАДИО УРЕДБА

7.1 Радио уредбата се използва изключително за служебни съобщения, представяне на отборите и съдиите, оповестяване на головете и личните нарушения, оповестяване на последна минута и др.

7.2 Преди началото на мача, в почивките и след срещата, радио уредбата може да се ползва за пускане на музика и рекламни съобщения.

7.3 Забранено е използването на уредбата за подканване на публиката да подкрепя някои от отборите или за запалянковски лозунги.

8. Упоменатото по-горе оборудване трябва да е готово поне 30 мин. преди състезанието. Таблото трябва да се изпробва, като се остави да работи поне за времето необходимо за един период.

9. ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА

9.1 Позволената температура на водата е 22 – 27 градуса С. При разлика от допустимото повече от 0.2 градуса С отборите могат да се договорят да играят. При липса на договореност, срещата се отлага.

10. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕЛЕГАТА Е ДА ПОИСКА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ДЕЛЕГАТЪТ ИМА ПРАВО ДА НЕ РАЗРЕШИ ЗАПОЧВАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО.

11. НА ОТБОР ДОМАКИН, КОЙТО НЕ ИЗПЪЛНИ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗИГРАВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ НАЛАГАТ ФИНАНСОВИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ САНКЦИИ

  1. Топки от един вид и марка могат да се използват за всяка отделна среща. Организаторът/домакинът на състезанието е длъжен да осигурява по пет броя топки в добро състояние за всяка среща.

Топките могат да бъдат следните видове:

 • Waterfly-EPSAN №5 или MIKASA 6000 или подобни за състезания за мъже и юноши старша, юноши младша.

 • Waterfly-EPSAN №4 или MIKASA 6009 или подобни за състезания за жени, момичета, момчета.

 • Waterfly-EPSAN 80224 за училищата по водна топка.

 • WaterflyEPSAN Mini polo №3 за деца, 12 годишни и по-малки.

 • Winner №5, №4, №3.

 • Micasa №5, №4, №3

  1. Клубът домакин се задължава да резервира хотел за гостуващия/те отбори ако същият пожелае това и да го уведоми писмено най-малко три дни преди деня на срещата /срещите/.

  2. Всички разходи по престоя – пътни, хотел, храна и други са за сметка на гостуващия отбор. Заявен и неизползван хотел, както и всички разходи свързани с резервирането му се заплащат от гостуващия клуб.

12. СЪДИИ И ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА

Всички състезания се ръководят от делегат – оценител. Той следи за правилното провеждане на състезанието, определя съдиите за всяка среща на базата на пратения от НСК съдийски наряд, оценява съдийството и изготвя доклад до УС след края на състезанието.

  1. Клубът домакин е отговорен за реда около басейна. Всички директни участници в състезанието /отбори, делегати, странични съдии, секретариат/ трябва да бъдат отделени от публиката. В случай на ексцесии клубът домакин трябва да вземе всички необходими мерки за да осигури безопасността на посочените по-горе лица преди, по време и след състезанието.При неизпълнение на горните изисквания се прилагат разпоредбите на ДП.

12.2 Служебното ръководство и членовете на УС на БФВТ, както и по един представител на играещите отбори-редовно картотекиран в БФВТ, имат право на достъп до съдийската маса.

12.3 На всички състезания от ДСК и Купи РБългария трябва да присъства представител на БФВТ или назначено от нея лице.

12.4 Определянето на съдиите за срещите от Държавното първенство се извършва от НСК съгласувано с делегата/тите на БФВТ назначени за съответната среща/турнир.

12.5 Клубът домакин се задължава да осигури хотел за съдиите, дежурния представител на БФВТ и/или оценител по заявка на БФВТ и НСК.

12.6 Срещите от Държавното първенство се обслужват от съдии, лицензирани от НСК към БФВТ.

12.7 Всяка среща се администрира от делегат-оценител, двама съдии, секретар, времеизмервачи и дежурен представител на БФВТ.

13. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

13. 1 Медицински надзор

а/ КВТ домакин е задължен да осигури дежурен лекар на състезанието, назначен със заповед на медицински център по рехабилитация и спортна медицина “Диана Спорт”, диспансерите по спортна медицина, отделенията и кабинетите по спортна медицина в държавните здравни заведения, а където няма такива от останалите държавни или частни здравни заведения. Назначените дежурни лекари проверяват медицинските прегледи на участниците в състезанието, , които трябва да бъдат извършени съгласно изискванията на Наредба №8 от 18.03.2005г. на МЗ.

б/ За дежурно медицинско лице на състезанието може да се назначава лекар на отбор – участник в същото състезание.

в/ При неявяване на назначен със заповед дежурен лекар – срещата/състезанието не може да започне.

г/ При непредвидени ситуации/неявяване на назначеното лице/, срещата състезанието може да се обслужи и от лекаря на съответното спортно съоръжение/басейн/ , на което то се провежда.

13.2 При явяване на състезания задължително се представя предсъстезателен преглед по образец /съгласно Наредба №8 на МЗ/.

  1. При срещите от разменено гостуване и плейофите, отборът домакин е задължен да обезпечи и кола за медицинското осигуряване на състезанието. Номерът на колата се вписва в протокола на състезанието.

  2. Медицинската документация се проверява на техническата конференция от делегата и преди проявата от дежурното медицинско лице.

  3. КВТ-домакин носи отговорност за осигуряването на безопасността на състезателите, треньорите и другите, придружаващи отборите лица, дежурния представител, съдиите и представителите на БФВТ на територията на мястото на провеждане на състезанието, съгласно изискванията на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия(ЗООРПСМ).

При нарушения на горните изисквания, отборът нарушител не се допуска до състезание.

14 . КАРТОТЕКА

14.1. На техническата конференция ръководствата на отборите предават на делегата за проверка:

А. Личните картони на състезателите.

Б. Списък на отбора и длъжностните лица заверен и подпечатан от КВТ.

В. Отборен лист.

Г. Медицинско и предсъстезателен преглед.

Д. Отбора домакин е длъжен да представи заповед за назначаване на медицинско лице.

Е. В случаите, когато юноши-младша и старша възраст участват в кръговете за мъже се изисква клубът да представи и поименно медицинско свидетелство и застараховка за непълнолетните състезатели.

Ж. Състезател/и, на когото на техническата конференция не е представен изискуемия пакет от документи, се заличава от отборния лист за конкретното състезание.

15. ОТЛАГАНЕ И ПРЕИГРАВАНЕ НА СРЕЩИ

  1. Започналите, но недовършени срещи поради непреодолими обективни причини ако не могат да се подновят до 30 минути след прекъсването им се преиграват на другия ден преди обяд.

  2. За да се избегнат всички контестации за отлагане на срещи поради транспортен проблем, единствено редовността на БДЖ може да послужи като извинение.

  3. При непредвидени и обективни причини УС на БФВТ си запазва правото да отлага или пренасрочва турнири/срещи от календара и да насрочва нови дати за изиграването им.

16. СЛУЖЕБЕН РЕЗУЛТАТ

  1. Служебен резултат се присъжда срещу отбор не явил се на състезание или закъснял с повече от 15 мин от определеното в програмата време.

   1. Не представи преди състезанието, изискуемите от Наредбата документи или допусне в игра нередовни състезатели.

   2. Отбор, който се яви на дадена среща с по-малко от 10 състезатели, от които двама вратари./без възраст деца/.

   3. Със служебен резултат се наказва отбор, който с поведението на/отбор,ръководство,треньори,състезатели, недисциплинирани прояви от страна на публика/,пречи за нормалното протичане на срещата или състезанието.

   4. КВТ домакин, който не осигури всички условия за нормално протичане на състезанията така, както е предвидено в настоящата Наредба и Правилника на ФИНА.

   5. Отборите от всяка възрастова група допуснали присъждането на два служебни резултата по каквато и да е причина се изваждат от състава на групата до края на Държавното първенство, като резултатите от играните до момента срещи се анулират.

  1. Общи изисквания

   1. Всички отбори могат да използват максимум 13 състезатели (деца-15), от които двама вратари (деца-1) в една среща и всички те трябва да бъдат записана в протокола на срещата.

   2. Ако срещите са от турнир всеки клуб може да използва за целия турнир максимум 15 състезатели, но не повече от 13 (деца-15) за всяка отделна среща.При промяна на състезатели се попълва нов отборен лист. Списъка с 15 състезатели се предава на дежурния наблюдател или главния съдия по време на техническата конференция.

   3. Класирането се извършва по броя на спечелените точки:

 • за спечелен мач – 3 точки

 • за равен мач – 1 точки

 • за загубен мач – 0 точка

 • за служебна загуба / – 3/ точки и сл. резултат 5:0

 • при достигане за дадена стеща разлика в резултата от 15 гола, срещата се прекратява и се записва краен резултат до момента на прекратяването.

16.2.4 При равенство на точките между два и повече отбора класирането се определя съгласно Правилника на ФИНА . Приложение 1

   1. Мачове, които трябва да завършат с победител и завършат наравно в редовното време се доиграват съгласно Правилника на ФИНА – чл.11 “Продължителност на играта”. Приложение 2

  1. Подаване и разглеждане на жалби.

   1. Подаване на жалби от съдийско или административно естество става при спазване на следните задължителни изисквания:

16.3.2 След окончателното оформяне на официалния протокол на срещата, водачът или треньорът на отбора трябва да запише в протокола, че ще подаде жалба, посочвайки причината за това.

16.3.3 Най късно до един часа след завършване на срещата от турнирно състезание и до един час след завършване на двустранна среща, жалбата в два екземпляра да се връчи на делегата на състезанието, както и на ръководството на противниковия отбор срещу когото е жалбата, придружени с доказателствен материал ако такъв се изисква.

   1. Жалбата се придружава с такса от 50 лв. срещу които делегатът издава временна разписка. При решаване на жалбата в полза на вносителя, сумата се връща на представителя на отбора подал жалбата.В противен случай сумата се внася в касата на БФВТ.

16.3.5. При турнирни състезания и двустранни срещи жалбите се разглеждат и решават от делегатът на състезанието до два часа след завършване на срещите за деня.

16.3.6. Жалби от съдийско естество се разглеждат и решават от НСК , а от административен характер от УС на БФВТ /жури д`aпел/ преди започване на следващия кръг или среща. До изясняване на случая и вземане на решение се спират съдийските, състезателните и треньорските права на допусналите нарушения.

16.3.7. Не се приемат жалби относно:

А. Теглене на жребий и съставяне на програма за състезания.

Б. Определяне на съдийски наряди за турнири или срещи.

В. Системата на провеждане на Държавните първенства и турнири.

  1. Формална грешка

   1. В случай на допускане на формална грешка от страна на съдиите или съдийската маса, УС на БФВТ по предложение на НСК, – решава казуса, взимайки предвид естеството на грешката и значението и за изхода на мача, както и дали срещата ще трябва да се преиграе или не.

   2. При условие, че срещата ще се преиграва БФВТ заплаща всички разходи по престоя на клуба/вете, ако грешката е допусната от съдиите на играта или времеизмервачите. Виновните длъжностни лица се санкционират съгласно ДП и правилника за спортните съдии.

   3. Датата на преиграване се определя от УС на БФВТ или от упълномощено от него служебно лице.

  1. Титла “Шампион на България” и награди.

16.5.1 Победителите в Държавните първенства във всички възрастови групи ще бъдат обявени за шампиони на Република България и наградени, както следва:

 • мъже и жени – купи и медали за І, ІІ и ІІІ място

 • юноши, девойки, момчета и деца – купи и медали за І, ІІ и ІІІ място.

   1. БФВТ награждава с купи и с медали отборите заели първите три места в Държавните първенства.

Победителя в Държавните първенства се обявява за шампион на РБългария.

   1. Заелите І място в Държавното първенство – мъже, добиват право да участват в турнира за Шампионска лига и Евро Купа /ЕК/.

   2. Заелите І място в Държавното първенство-жени, добиват право да участват в турнира за Шампионска купа и ЛЕН Трофи.

16.5.4 Отборите класирали се на ІІ, ІІІ и ІV място или по назад

в Държавното първенство – мъже и жени, добиват право да участват съответно в турнирите за Евро Купа и ЛЕН Трофи.

  1. Условия за участие във финална фаза

   1. Всички състезатели мъже и жени, могат да участвуват във финалната фаза на ДП ако са били картотекирани съгласно изискванията на настоящата наредба.

   2. Под финална фаза да се разбира финални турнири, плейофи, супер финали.

16.7. Непредвидени случаи.

   1. Всички непредвидени случаи ще се разглеждат и решават от УС на БФВТ.

17 ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

17.1. Клубът домакин трябва да осигури за своя сметка следния персонал:

 • секретариат – 2 души

 • странични съдии – 2 души/за срещите от мъжкото първенство/

горните лица трябва да са покрили минимум изискванията

на НСК за съдии по водна топка – ІІІ категория.

Страничните съдии могат да бъдат и състезатели на КВТ-домакин.

 • лекар на състезанието

 • охрана на състезанието !

 • разходи извършени от посочените длъжностни лица съгласно Наредбата за командировките ако има такива.

17.2. Всички клубове участващи в даден турнир или състезание запалащат в БФВТ такса правоучастие в размер на деветдесет лв. която всеки КВТ е длъжен да внесе в БФВТ 7/седем/ дни преди състезанието. При невнасяне на такса правоучастие в установения срок, КВТ не се допуска до състезанието.

17.1 БФВТ поема разходите за възнаграждения при обезпечаване на /дежурен представител, делегат-оценителя, помощен и главен съдийски апарат на състезанието/, на следните прояви:

– Финален турнир за I и II; и III и IV място-мъже

  1. БФВТ поема съдийските разходи за участието в състезания от ДП на главно съдийско ръководство.

  2. Клубът-домакин е длъжен да спазва изискванията на настоящата Наредба, описани в параграфи 2 – 9.

  3. Всички останали разходи по участие в ДСК, извън описаните са за сметка на гостуващия/те отбор/и.

  4. Окончателна заявка от КВТ, за участие в Държавните първенства /за всяка възрастова група/ се изпраща в писменна форма в БФВТ, подписана и подпечатана от КВТ най късно до 10 дни преди започване на първия кръг от състезанията. При не подаване на окончателна заявка отбора отпада от състезанията за съответната възраст и проява.

  5. Клуб /отбор/ лишен от участие в ДСК по силата на настоящата Наредба, или самоотстранил се, губи право на финансиране за следващата календарна година. БФВТ няма да начисли точки по системата за финансиране, за съответната възрастова група и състезание.

Забележка: Купи, медали, флагове, както и материални и финансови награди определени за награждаване и поощряване на участниците в ДСК са за сметка на БФВТ.

 1. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА В ОТДЕЛНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

  1. МЪЖЕ – ІІI турнира по системата “всеки срещу всеки” разпределени в групи по стъпаловидния метод. Първия турнир е квалификационен. Като първите три отбора от двете квалификационни групи /първите два отбора от трите квалификационни групи/ оформят финална шестица, а останалите втора група.В така оформените групи се изигража по един финалентурнир. Втора група се подрежда по спечелени точки.След класиране по точки в първа група, първите четири отбора играят финален турнир за класиране от I до IV място. Не се допускат за участие КВТ, които не представят отбори в една детско-юношеска група /мъже и жени/ .Това не важи за новосъздаден/и клуб/ове до 3 години от създаването му/им, както и за студентски отбори.

  2. ЮНОШИ СТАРША – ІІІ турнира по системата “всеки срещу всеки”,в две групи.Първия турнир е квалификационен, след което се оформят І-ва и ІІ-ра финални групи, които играят в два финални турнира по системата „всеки срещу всеки”.

  3. ЮНОШИ МЛАДША– ІІІ турнира по системата “всеки срещу всеки”, разпределени в две или три групи /според броя на отборите заявили участие/. Първия турнир е квалификационен и се оформят две или три финални групи,в които играят два финални турнира по системата „всеки срещу всеки”.

Забележка: След изиграване на квалификационните турнири във възрастите “юн.ст.в-ст” и “юн. мл. в-ст”, турнирите в г. “Б” и “С”, може да се играят на 25 м. басейни.

  1. МОМЧЕТА – ІІІ турнира по системата “всеки срещу всеки”, разпределени в две или три групи /според броя на отборите заявили участие/. Първия турнир е квалификационен, след което се формират две или три финални групи, които играят по системата „всеки срещу всеки”.

При шут във вратата след фал извън 5 метра се отсъжда обратен фал. Препоръчително е да се играе преса !

  1. ЖЕНИ– ІІ турнира по системата “всеки срещу всеки” в една група при минимум заявили участие-три отбора.

  2. ДЕВОЙКИ – ІІІ турнира по системата “всеки срещу всеки”- по заявки при минимум три отбора. В групи ако се налага се изиграва още два финални турнира по система “всеки с/у всеки”.

  3. ДЕЦАІV кръга . Първите два /квалификационни/ кръга отборите се разпределят по географски принцип в две географски зони:

ЗАПАДНА ЗОНА – включваща отборите Локомотив-Н.Нанов, ЦСКА, Славия, Левски, ЦДНА-2013, Ботев 2000, КВТ Ботев

ИЗТОЧНА ЗОНА – включваща отборите Комодор, Черно море 1948, Аква спорт, Варна, Тича, Черноморец, Арда уникум 2008.

В зоните отборите се разпределят/по спираловидния метод въз основа на класиране от предходната година/в две групи. След изиграване на първия квалификацоинен турнир се разменят местата на отборите класирали се на 2 и 4 място в двете групи и се изиграва втория квалификационен турнир. След което в зависимост от броя на точките се извършва класиране в съответната зона.

Първите четири отбора от двете зони оформят финална осмица, която играе два турнира. Първият турнир /третия от ДП/ в осмицата се изиграват срещи между всички отбори по системата „всеки срещу всеки“.Втория турнир/четвъртия от ДП/ в осмицата се провежда като първа четворка и втора четворка играят по системата „всеки срещу всеки“.Класирането от 1 до 8 място се извършва по точките получени в 4 турнир.

Останалите отбори от двете зони образуват втора група която играе един турнир по системата „всеки срещу всеки“. Класирането след 8 място се извършва по точките получен в третия турнир.

При шут във вратата след фал извън 5 метра се отсъжда обратен фал. Препоръчително е да се играе преса !

КУПА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МЪЖЕ И ЖЕНИ – отворени турнири по заявки, системата ще се определя според броя на заявилите участие отбори.Турнирите ще се играят по нарочно издадена за целта наредба.

– мъже – дата:18 – 20.11.2016 г., място:София /

– жени – дата: 11- 13.11.2016 г., място:София/

Забележка: При заявяване на участие на повече от шест отбора в отделните възрасти, ще се формират две или три групи /без възрастова група „деца“/. Подреждането в групите ще се извърши по стъпаловидния метод на база крайно класиране от предшестващата състезателна година.Играят се определен брой квалификационни и финални турнири, както и супер финали /в зависимост от броя на отборите и възрастовата група/. Допуска се провеждане на отворени турнири и купи по региони, като условията за участие и финансиране се определят от организатора с нарочно издадени за целта наредби. Ако преди началото на първенствата в отделните възрасти определените групи трябва да претърпят промени, то същите се извършват служебно от БФ”Водна топка”.

Състезатели мъже и юноши старша възраст чийто клубове не участват в турнира за Купа РБългария в една и съща спортно-състезателна календарна година могат да вземат участие от името на друг клуб-заявил участие в турнира за Купа РБългария.

БФ “Водна топка” си запазва правото да извършва промени по необходимост и целесъобразност по всяко време на спортно-състезателната година.

19 ПАРИЧНИ САНКЦИИ

19.1. За клуб домакин

– няма ел. табло за резултата -200 лв.

– няма табло за лични нарушения -50 лв.

– няма ел.табло за главно време и 30 сек – 500 лв.

– няма осигурени секретари -100 лв.

– лекар – 200 лв.

– обслужващ персонал – 300 лв.

-стр. съдии за мъжките финални срещи – 300 лв.

  1. Парични санкции на състезатели /мъже и жени/:

 • за отстраняване с право на смяна – 75 лв.

 • за отстраняване без право на смяна – 150лв.

  1. За проповядване на расистки и нацистки изяви и символи извършителите ще бъдат наказвани съгласно законодателството на РБългария и ДП.

  2. ЗАПЛАЩАНЕ НА ГЛОБИ наложени от ДК, УС на БФВТ, ДП и други.

   1. Глобите следва да бъдат заплатени в пълен размер преди следващото участие на санкционираното лице, отбор или клуб в съответната проява от ДП или турнир.

 1. КАРТОТЕКА – виж раздел “Общи разпоредби”.

 1. ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА ЧЛЕНСТВО В БФВТ- съгласно Устава на БФВТ.

 1. ТРАНСФЕРИ – виж “Трансферен правилник”.

 1. ЕКИПИРОВКА – съгласно изискванията на ФИНА и ЛЕН.

24 УЧИЛИЩА ПО ВОДНА ТОПКА КЪМ БФВТ – треньорите се подпомагат финансово от БФВТ-

ако има такива.

25 КЛУБОВЕ-УС НА БФВТ ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ С РЪКОВОДСТВАТА НА КЛУБОВЕТЕ НА КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

– ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМ ПО ВОДНА ТОПКА И СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА 2015/2016.

– ФИНАСОВИ ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ

– КРАТКИ АНАЛИЗИ ОТ ТРЕНЬОРИТЕ В ПИСМЕН ВИД –БРОЙ СЪСТЕЗАТЕЛИ, ТРЕНИРОВЪЧЕН ОБЕМ, СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ , ПРОБЛЕМИ И Т.Н.

– ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КВТ – СЪГЛАСНО ПОДПИСАН ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ НАРЕДБАТА

1.ПРАВИЛНИК ПО ВОДНА ТОПКА НА ФИНА.

2.ПЪЛЕН РЕГИСТЪР НА БФВТ ЗА:

 • ВСИЧКИ КВТ

 • ВСИЧКИ СЪДИИ

 • ДЕЛЕГАТИ

– ПРЕДСЕДАТЕЛ

 • ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

 • ДЪРЖАВЕН ТРЕНЬОР

3.ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК

4.ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ И ТРАНСФЕРНИ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВОДНА ТОПКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

5.МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕРЕН ПРАВИЛНИК НА ЛЕН.

6.ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НСК.

7.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.

8.АНТИДОПИНГОВА НАРЕДБА.

9. СТАТУТ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЗАТЕЛИ ПО ВОДНА ТОПКА.

Настоящата Наредба регламентира администрирането на прояви от ДСК по водна топка на РБългария.

Приложение № 1

ECWP 8.3. “Равенство на точките”

ECWP 8.3.1.В случай на равенство на точките на два отбора в група,

класирането ще се извърши, както следва:

а/Предимство ще бъде дадено на този отбор, който е спече

лил повече изиграни срещи между двата отбора.

б/при равенство в точките между двата отбора предимство се

дава на отбора с по-добра голова разлика от срещите изиграни

по между им в групата/без квалификационните групи/.

в/В случай, че има равенство, предимство се дава на отбора

с по-добра голова разлика от всички изиграни срещи в групите.

г/Ако все още има равенство, то предимство се дава на отбо

ра вкарал повече голове във всички изиграни срещи в групите.

д/Ако все още има равенство, класирането на отборите ще

се реши чрез жребий.

ECWP 8.3.2.Ако равенството в точките е между повече от два отбора,

класирането ще стане, както следва:

а/Ще бъдат решаващи само точките спечелени в срещите,

изиграни между отборите с равенство в точките.

б/Ако все още има равенство,класирането ще стане според

головата разлика, постигната в срещите изиграни между от

борите с равенство в точките.

в/Ако все още има равенство, класирането ще стане, според

повечето вкарани голове в срещите изиграни между отбори

те с равенство в точките.

г/Ако все още има равенство, класирането ще стане според

головата разллика, постигната от всички срещи изиграни в

групата.

д/Ако все още има равенство, класирането ще стане според

по-големият брой отбелязани голове във всички срещи изи

грани в групата.

е/Ако все още има равенство, то класирането на отборите

ще се реши чрез жребий.

Само головете вкарани в редовното време на срещите ще се

смятат при определяне на крайното класиране.

Приложение № 2

Срещи, които трябва да завършат с краен резултат”

В случай, когато една среща трябва да се играе до постигане на

краен резултат и същата завърши с равенство в редовното време,

след почивка от 5 минути се играят две продължения от по

3 минути с почивка от 2 минути за смяна на вратите.

В случай, че резултатът е все още равен, ще трябва да

се изпълнят по пет 5 м. наказателни удари от всеки отбор.

Справка чл.11.3 от Правилника по вадна топка на ФИНА.

Забележка: След представяне на окончателните заявки за участие, ще се определят съставите на групите и градовете домакини, съобразно броя на отборите и системата на провеждане на срещите в отделните възрастови групи.

26. Въвеждат се следните ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ нормативни изисквания, които се изпълняват и контролират от ръководствата на КВТ текущо през цялата спортно-съзтезателна година, както следва:

26.1 Възрастова група „ДЕЦА” – до 12 год.

50 м. Кроул – под 50 сек.

50 м. бруст – под 1 мин

Трамбовка с 3 кг. – над 30 сек.

26.2 Възрастова група”МОМЧЕТА” – 13 и 14 год.

100 Св. стил – под 1,25 мин.

Трамбовка с 5 кг. – над 40 сек.

26.3 Възрастова група”ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ” – 15 и 16 год.

200 М. Св. стил – под 2,50 мин.

Трамбовка с 10 кг. – над 30 сек.

26.4 Възрастова група”ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ” – 17 и 18 год.

200 М. Св. стил – под 2,40 мин.

Трамбовка с 10 кг. диск – над 40 сек.

Нормативите се покриват от минимум 5 полеви състезатели.

27 Въвеждат се следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ нормативни изисквания за съзтезатели, които КВТ представят за включване в разширения състав на юн.нац.отбор/родени през 1997 и 1998 год/ за участие в квалификации за Епровейско първенство за юноши през 2016 год.

50 м.кроул – под 30 сек.

100 м.кроул – под 1.05. мин.

Трамбовка с 10 кг. – над 40 сек.

10х5 м. кроул – под 40 сек.

Вратари

50 м.бруст – под 40 сек.

50 м.кроул – под 35 сек.

Трамбовка с 10 кг. – над 1 мин.

28 Предложенията за включване в разширения състав на юн.нац.отбор се представят от КВТ в срок от 3 дни преди първия турнир от ДП за възрастови групи – „Юн.ст.възраст” и „Юн.мл.възраст.

Нормативните изисквания се покриват по време на първите турнири за двете възрастови групи от комисии в състав:

– Представител на БФВТ

– Ст.треньора на юн.нац.отбор

– Личния треньор на състезателите, които ще покриват нормативите.

29 Комисиите изготвят протокол с резултатите в 3 екз., който се представя на ст.треньора на юн.нац.отбор, председателя на ТС и БФВТ

На спортните бази на които ще се провеждат контролните нормативи ще трябва да се осигурят необходимити за това материално-технически средства /тежести, дискове 5 и 10 кг., хронометри 3 бр. и др./

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И КУПИ В РБЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

ДЕЦА/03+/

1. КВТ “ЧЕРНО МОРЕ 1948” – ВАРНА

2. КПС “ВАРНА” – ВАРНА

3. КВТ “КОМОДОР” – ВАРНА

4. СКВТ “ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ” – СОФИЯ

5. СК “ЧЕРНОМОРЕЦ” – БУРГАС

6. КВТ “СЛАВИЯ” – СОФИЯ

7. СКПС БОТЕВ2000

8. СК “АКВА СПОРТ” – ВАРНА

9. СКВТ “ТИЧА” – ВАРНА

10. КВТ “БОТЕВ” – ВРАЦА

11. АРДА УНИКУМ – КЪРДЖАЛИ

12. КВТ ЛЕВСКИ – СОФИЯ

13. ЦДНА 2013 – СФ.

МОМЧЕТА/01-02/

1. КВТ”ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ”-София

2. КПС”ВАРНА”-ВАРНА

3. КВТ”ЧЕРНОМОРЕЦ”-БУРГАС

4. КВТ”ТИЧА“-ВАРНА

5. КВТ “СЛАВИЯ” – СОФИЯ

6. КВТ “КОМОДОР”- ВАРНА

7. СК “АКВА СПОРТ” – ВАРНА

8. СКПС “БОТЕВ-2000” – ВРАЦА

9. СК “КРАСНА ПОЛЯНА” – СОФИЯ

10. КВТ “ЧЕРНО МОРЕ 1948” – ВАРНА

11. СКПВТ “АРДА УНИКУМ 2008” – КЪРДЖАЛИ

12. КВТ ЛЕВСКИ – СОФИЯ

13. КВТ “АРДА 2008” – КЪРДЖАЛИ

14. СК “ДРЪЗКИ’ – ВАРНА

5. КВТ”СЛАВИЯ”-СОФИЯ

6. КВТ”КОМОДОР”-ВАРНА

7. СКПС”БОТЕНВ2000“-ВРАЦА

8. СК”АКВА СПОРТ“”-ВАРНА

9. КВТ”КРАСНА ПОЛЯНА”-СОФИЯ

10. КВТ”АРДА УНИКУМ”-КЪРДЖАЛИ

11. КВТ”ЛЕВСКИ”-СОФИЯ

12. КВТ”АРДА2008″-КЪРДЖАЛИ

13. КВТ”ДРЪЗКИ”-ВАРНА

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ/99-00/

 1. СКВТ “ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ” – СОФИЯ

 2. СК “АКВА СПОРТ” – ВАРНА

 3. КВТ “ЧЕРНОМОРЕЦ” – БУРГАС

 4. КВТ “КОМОДОР” – ВАРНА

 5. КВТ “СЛАВИЯ” – СОФИЯ

 6. СКВТ“БОТЕВ” – ВРАЦА

 7. КПС „ВАРНА“-ВАРНА

 8. КВТ „ЦСКА“ – СОФИЯ

 9. КВТ“ТИЧА“-ВАРНА

 10. СКПС“БОТЕВ 2000” – ВРАЦА

 11. КВТ“КРАСНА ПОЛЯНА“-СОФИЯ

 12. КВТ“АРДА-УНИКУМ“-КЪРДЖАЛИ

 13. КПС“ЛОКОМОТИВ“-РУСЕ

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ/97-98/

 1. КВТ “ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ” – СОФИЯ

 2. .КВТ “КОМОДОР” – ВАРНА

 3. СК “АКВА СПОРТ” – ВАРНА

 4. КВТ “ЧЕРНО МОРЕ 1948” – ВАРНА

 5. КВТ ЧЕРНОМОРЕЦ-БУРГАС

 6. КВТ ЦСКА – СОФИЯ

 7. СКВТ ‘БОТЕВ” – ВРАЦА

 8. КВТ СЛАВИЯ

 9. СК “БОТЕВ 2000” – ВРАЦА

 10. СКВТ “АРДА 2008” – КЪРДЖАЛИ

ДЕВОЙКИ

 1. КПС “ВАРНА” – ВАРНА

 2. СК “БОТЕВ 2000” – ВРАЦА

 3. КВТ “ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ” – СОФИЯ

 4. СК “ЧЕРНОМОРЕЦ” – БУРГАС

 5. КВТ АРДА2008-КЪРДЖАЛИ

ЖЕНИ-ДП

 1. СКПС“БОТЕВ 2000” – ВРАЦА

 2. КПС “ВАРНА” – ВАРНА

 3. КВТ “ЧЕРНОМОРЕЦ” – БУРГАС

 4. СКВТ “АРДА 2008” – КЪРДЖАЛИ

КУПА РБЪЛГАРИЯ – ЖЕНИ

 1. СК “БОТЕВ 2000” – ВРАЦА

 2. ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ

 3. КПС “ВАРНА” – ВАРНА

 4. КВТ “ЧЕРНОМОРЕЦ” – БУРГАС

 5. СКВТ “АРДА 2008” – КЪРДЖАЛИ

МЪЖЕДП

1. ЦСКА – СОФИЯ

2. ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ – СОФИЯ

3. КВТ “ЧЕРНО МОРЕ 1948” – ВАРНА

4. КВТ “КОМОДОР” – ВАРНА

5.КВТ ДРЪЗКИ-ВАРНА

6. КВТ ЧЕРНОМОРЕЦ-БУРГАС

7. СК “АКВА СПОРТ” – ВАРНА

8.СКВТ “АРДА 2008” – КЪРДЖАЛИ

9. КВТ“БОТЕВ“-ВРАЦА

10. СКВТ “ЛОКОМОТИВ” – РУСЕ

11. СКВТ “ЛЕВСКИ” – СОФИЯ

12. КВТ“СЛАВИЯ“-СОФИЯ

КУПА РБЪЛГАРИЯ – МЪЖЕ

1. ЦСКА-СОФИЯ

2. СК “АКВА СПОРТ” – ВАРНА

3. КВТ “КОМОДОР” – ВАРНА

4. ЛОКОМОТИВ-Н.НАНОВ-СОФИЯ

5. КВТ “ЧЕРНО МОРЕ 1948” – ВАРНА

6. КВТ“СЛАВИЯ“-СОФИЯ

7. КВТ ЧЕРНОМОРЕЦ-БУРГАС

8. СКВТ “ЛОКОМОТИВ” – РУСЕ

9. СКВТ “ЛЕВСКИ” – СОФИЯ

10. КВТ“БОТЕВ“-ВРАЦА

11. СКВТ “АРДА 2008” – КЪРДЖАЛИ

12. КВС БУРГАС-БУРГАС

БФВТ

БФ ”Водна топка”

адрес: гр. София 1040, бул.”В. Левски”75

тел: 02/9300639, тел/факс: 02/9819184

Почитен Председател:

Председател:Константин Динев

Ген.Секретар: Николай Смилев – GSM: 0887 419852

Държ.Треньор:……………………………..

Техн.Сътрудник: …………………………..

Счетоводител: Анжела Николова

Банкова сметка:

БФ”Водна топка”

IBAN BG 92 STSA 9300 0001 6828 39

BIC STSABGSF

Банка ДСК – клон 2118,София

РЕГИСТЪР НА КВТ В БЪЛГАРИЯ

1.КВТ”Комодор”-Варна 9000 Варна;ул.”Марин Дринов” №3

Председател:Деян Радев; факс: 600 259

email: sc_commodore@denebinvest.com

2.КВТ”Черно море 1948”-Вн. 9000 Варна;бул.”Мария Луиза”№30

Председател:Н.Гергинов тел:052/230418,Ф.608 848;Ф.610269

Зам.Председател:П.Дойчинов email: didi_tenti@yahoo.com

3.КПС”Ботев”-Враца 3000 Враца;П.К.79;

Председател: В.Николов тел:092/622 365;д. 662 277 ф.663882/обл./valio_nikolov@mail.bg

4.СКПС”Ботев 2000”-Враца 3000 Враца; ул.”В.Кънчев”№4,Б

Председател:Н.Аспарухов тел:092/660 495; факс:660 793

Треньори:Ив.Томов,В.Начева GSM: 0889/322 205; veni3@mail.bg

5.СКВТ ”Локомотив” – Русе Русе, ул.”Рига”№2,вх.А,ет.ІІІ

Председател: Димитров GSM: 0887 804454

Tреньор: И.Димитров GSM: 0888 743910

6.КВТ”Локомотив Н.Нанов”-Сф. София, ул.”Света гора” №17

Председател:В.Нанов тел:02/8656839; GSM:0898 536268

e-mail: v.nanov_loko@abv.bg

7.КВТ “ЦСКА” – София София,бул.”Цариградско шосе”№1

Председател:К.Динев тел/факс:02/963 04 65;GSM:

: wtpolocskasofia@abv.bg

8.КВТ”Арда 2008”-Кърдж. 6600 Кърджали,бул.”Българя” №99

Председател:И.Кръстев “Надежда94”,GSM:0888377911

e-mail:

9.КВТ”Славия” – София 1618 София,бул.”Цар БорисІІІ”128А

Председател:С.Александров 0888353 080; 02/868 64 42; факс:02/9559470

10.СК”Дръзки-Дражев” – Варна 9002 Варна; ул.”Ген.Столетов” №45,ет2,ап.2

Председател:Венц.Дражев тел:052/608 541; факс: 610133; 0879000855

email: venci@dimmeda.info

11.СК”Красна поляна”-София 1330 София; ул.”Одоровци”,бл.26,ап.60

Председател:Т.Дочева тел.8126052,факс:8734885;GSM:0898 431284

e-mail: top.waterpolo@gmail.com

12.СК “Черноморец”-Бургас 8000,Бургас, ул.”Шейново” №9А,ап.1

Председател: П.Йонов факс: 056/840 24;GSM: 0887336571

email: waterpolobs@gmail.com

13. СКВТ “Ботев” – Враца Враца, пл. “Хр.Ботев” №18

Председател: В.Николов

14. 20.СК “Аква-Спорт” – Варна е-mail: gsynchro@yahoo.com ; гр.Варна, ул. “Тулча” № 13;

Председател: Г.Георгиева 0898 601224;

Треньор: Ст. Георгиев 0898 601226;

15.СК “Левски” – София 1309, София, кв. “Света тройца” бл.315, вх. “Б” ет. ІІ, ап. 29

Председател: О.Тодоров 0899 269706; е-mail: orlin_t@abv.bg

Треньор: Г. Петров 0899 427797

16.КПС “Варна” – Варна 9000, Варна, ул. “Граф Игнатиев”№ 17, офис №2

Председател:Д.Фучиджиев тел/факс: 0359/52/600 244; email: velkov.bg@abv.bg

Зам.Председател: Ст.Велков 0882 426616; 0899 397735

17.СКПВТ ”Арда-Кърджали- гр. Кърджали, бул. “България” 71, бл.8, вх. Б, ап. 10

Уникум-2008” – Кърджали

Председател: К.Карагяуров GSM: 0884194117

18. СК “НОН СТОП” – Д. Баня гр. Долна Баня, ул. “Бистришка” № 2, Плувен басейн

Председател: Е.Габерска GSM: 0887214232; 0879061742

19. СК “Тича” – Варана 9000, гр. Варна, р-н Одесос, ул.”Парижка комуна”№33,ет.8,ап.50

Председател: Т.Николов GSM:0896895689

Б.Георгиев GSM: 0885516884

20. СК “ЦДНА-2013” – София София. Слатина,ж.к. “Хр.Смирненски”бл.1,вх. А, ет 6.

Председател:Н.Атанасов

Д.Филипов GSM: 0896762406

21. СК „Бургас“ – Бургас

22. СК “РОЗА” – Казанлък

23. УСК “ВИТАЛИС” – София

Д Ъ Р Ж А В Н О П Ъ Р В Е Н С Т В О

В О Д Н А Т О П К А

……………Г.

О Т Б О Р Е Н Л И С Т

Град: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КВТ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Среща № _______ Дата:_________ Място: _______________

Шапка№

Три имена

ЕГН

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Име на треньора:____________________ пом.треньор: __________________

Име на Капитана_________________________________ №………….

Подпис на треньора:

/……………………………………../

БЕРГЕРОВИ ТАБЛИЦИ

4 участници 5 участници

1-4_____2-3 2-5_____3-4

1-3_____2-4 1-5_____2-3

1-2_____3-4 1-4_____5-3

1-3_____4-2

1-2_____4-5

6 участници 7 участници

1-6__2-5__3-4 2-7__3-6__4-5

1-5__6-4__2-3 1-7__2-5__3-4

1-4__5-3__6-2 1-6__7-5__2-3

1-3__4-2__5-6 1-5__6-4__7-3

1-2__3-6__4-5 1-4__5-3__6-2

1-3__4-2__6-7

1-2__4-7__5-6

8 участници 10 участници

1-8__2-7__3-6__4-5 1-10__2-9__3-8__4-7__5-6

1-7__8-6__2-5__3-4 1-9__10-8__2-7__3-6__4-5

1-6__7-5__8-4__2-3 1-8__9-7__10-6__2-5__3-4

1-5__6-4__7-3__8-2 1-7__8-6__9-5__10-4__2-3

1-4__5-3__6-2__7-8 1-6__7-5__8-4__9-3__10-2

1-3__4-2__5-8__6-7 1-5__6-4__7-3__8-2__9-10

1-2__3-8__4-7__5-6 1-4__5-3__6-2__7-10__8-9

1-3__4-2__6-10__5-9__7-8

1-2__3-10__4-9__5-8__6-7

НАЦИОНАЛНА СЪДИИСКА КОЛЕГИЯ ПРИ БФВТ /2015-2016/

СПОРТНО – СЪСТЕЗАТЕЛНА ГОДИНА

1. ОГНЯН ГЕРАСИМОВ – СЕКРЕТАР /НСК/ СОФИЯ – тел.+359899134907

2.

МЕЖДУНАРОДНА КАТЕГОРИЯ

3.ЯВОР НЕСТОРОВ – ВАРНА –

4. ЙОРДАН ДОНЕВ – СОФИЯ – 

5. ОГНЯН ГЕРАСИМОВ – КЪРДЖАЛИ –

6. НИКОЛА НАНОВ – СОФИЯ – 

7. АЛЕКСАНДЪР НЕСТОРОВ – ВАРНА

РЕПУБЛИКАНСКА КАТЕГОРИЯ

8. ДЕЯН ДИМИТРОВ – СОФИЯ

9. ОРФЕЙ ПЕТРОВ – СОФИЯ

10.ВОЛЕН МАРЧЕВ – ВАРНА

11. АРДАШЕС ОВАНЕСЯН – ВАРНА

12. ВАСИЛ АНДРЕЕВ – ВАРНА

13.ВЕЦИСЛАВ ПЕТРОВ – ВРАЦА

14. ХРИСТО БЛАГОЕВ – СОФИЯ

15.НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ – СОФИЯ

16.ИВАЙЛО ТОМОВ – ВРАЦА

17.КАЛОЯН КОСТАДИНОВ – ВАРНА –

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

18.ПАВЕЛ АНГЕЛОВ – БУРГАС

19.ФИЛИП КУЛАКСЪЗОВ – БУРГАС

20.ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

21. АЛЕКСАНДЪР ПЕНЕЛОВ

22.НАЙДЕН НАЙДЕНОВ – ВРАЦА

ВТОРА КАТЕГОРИЯ

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

СЕКРЕТАРИ

22. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ – ВРАЦА

23. МИЛУШ АДАМОВ – ВАРНА

24. ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ – БУРГАС

25. ВЕРЖИНИЯ БАЛАБАНОВА – БУРГАС

26. ВЕНЕТКА НАЧЕВА – ВРАЦА

27. АННА ГЕШЕВА

Делегати-оценители

1. Антон Асенов – Председател

2. Андрей Константинов

3.Николай Лалов

4.Николай Смилев

Държавен Спортен Календар на БФ “Водна топка” за 2016 година

Приложен

ТАЗИ НАРЕДБА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА БФВТ И Е ВАЛИДНА ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2015-2016 ГОДИНА И ВЛИЗА В СИЛА ОТ 22.12.2015 ГОДИНА.

Наредбата е във връзка с Устава на БФВТ, Състезателния правилник на FINA, Правилника за спортно-състезателна дейност, Правилника за състезателни права и членство, Трансферния правилник, Дисциплинарния правилник, Правилника за дейността на делегата и Правилника за статута и дейността на съдиите на БФВТ.

БФВТ