УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ “ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКА“

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.Сдружение “ Българска федерация по водна топка “ / БФВТ / е учредено на 09.09.1991 год. в гр.София и е регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.2. (изм. с Реш. на ОС на БФВТ на 29.01.2013г.) БФВТ е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение на юридически лица, които приемат Устава на БФВТ.

Чл.3.БФВТ осъществява своята дейност в обществена полза.

Чл.4.БФВТ е координационен орган за развитието на водната топка в страната и е призната от Българския олимпийски комитет.

Чл.5.БФВТ е учредена за неопределено време.

Чл.6.БФВТ е със седалище в гр.София и адрес на управление: гр.София , район Средец, бул. “ Васил Левски “, № 75.

Чл.7.БФВТ представлява българската водна топка в международните и националните спортни организации и членува в БОК, ЛЕН и ФИНА.

Чл.8.БФВТ притежава емблема, значка и печат, които са нейна интелектуална собственост.

Чл.9. (изм. и допъл. с Реш. на ОС на БФВТ на 29.01.2013г.) БФВТ се представлява от Председателя или от упълномощени от него лица.

БФВТ, като сдружение е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

ІІ. ЦЕЛ , ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

Чл.10. Организира развитието и популяризирането на спорта водна топка в интерес на цялото общество в Република България.

Чл.11.Съдейства за развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, за развитието на културата – включително физическата и за увеличаване на социалната значимост на водна топка и привличането на активни членове.

Чл.12.Взаимодейства с обединените спортни клубове, клубовете по водна топка и всички институции имащи отношение към развитието на водната топка.

Чл.13. Разработва насоките, основните методически изисквания и документи по практикуването на водната топка, както и програми за развитието на водната топка, като:

-(изм. с Реш. на ОС на БФВТ на 29.01.2013г.) обезпечава условия за развитие на високо спортно майсторство, на базата на предварително договорени с БОК и Държавния орган, който ръководи спорта /ДОРС/ финансови, кадрови, материално-технически и научни ресурси;

-оказва организационна и методическа помощ и контрол по организацията, съдържанието и реализацията на учебно-тренировъчни и състезателни процеси в клубовете по водна топка;

Leave a Reply