БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНА ТОПКА

BULGARIAN WATER POLO FEDERATION

75, Vassil Levski  Blvd., 1040 Sofia, Bulgaria – tel/fax: +359 2 9819184,email:bulwpfed@mail.bg

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

 

(по чл.8 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта)

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО, ПРЕКРАТЯВАНЕТО, ОТНЕМАНЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА, РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ, УЧАСТВУВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА БФВТ

 

София 2013 г.

 

Съдържание:

 

Глава първа  Общи положения(чл.1-чл.3)

 

Глава втора Статут на състезателите по водна топка (чл.4 – чл.10)

Раздел първи Статут на състезателите аматьори(чл.5-чл.8)

Раздел втори Статут на състезателите професионалисти(чл.9 -чл.11)

 

Глава трета  Предоставяне на състезателни права. Картотекиране(чл.12 – чл21)

Раздел първи Състезателни права (чл.12 – чл.13)

Раздел втори  Картотекиране на състезателите по водна топка (чл.14 – чл.21)

 

Глава четвърта Отнемане и прекратяване на състезателните права на

състезателите по водна топка (чл.22-чл.27)

Глава пета Условия и ред за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите, картотекирани в БФВТ

(по чл.20, ал.3 от ппзфвс и чл.35б,чл.35в, чл.35г   от ЗФВС)

 

Глава шеста Етични задължения на състезателя (чл.28 )

 

Преходни заключителни разпоредби ( § 1. – § 7.)

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл.1.(1) С настоящия Правилник се уреждат условията за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права и за регламентиране на СТАТУТА на спортистите, участващи в тренировъчната и спортносъстезателната дейност на Българска федерация водна топка (БФВТ).

 

Глава втора

 Раздел І

Статут на състезателите по водна топка

 

Чл.2. По смисъла на този правилник статутът на състезателите по водна топка  е два вида:

 1. състезатели – аматьори;
 2. състезател – професионалист;

 

Раздел І

Статут на състезателите аматьори

 

Чл.3. (1) Състезател с аматьорски статут е този спортист, който практикува спорта водна топка в клуб, член на БФВТ и е картотекиран по реда на глава трета от този правилник, но това не е основна професия за него и не е обвързан със спортния  клуб чрез договор (трудов или друг вид) чрез който да получава регулярно възнаграждение срещу системното упражняване на спорта и участие в спортно-състезателния и тренировъчен процес.

(2) Състезателните права на състезателя-аматьор възникват от акта на картотекирането по представяне от съответния клуб по водна топка.

Чл.4. За състезател – аматьор важат всички разпоредби на настоящия правилник.

Чл.5. Състезателят – аматьор може да бъде подпомаган финансово със средства от клуба или БФВТ при определени от УС условия само за покриване на разходите по участието в тренировъчната и състезателна дейност, без това да променя статута му на аматьор.

Чл.6. Състезателите аматьори са длъжни да изпълняват разпоредбите на глава пета от настоящият правилник.

Раздел ІІ

Статут на състезателите професионалисти

 

Чл.7. (1) Състезател с професионален статут е спортист, който извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност, като основна професия срещу заплащане, като за това е сключил възмезден договор (трудов или друг вид) с клуб по водна топка (КВТ) членуващ в БФВТ.

(2) За удостоверяване на състезателните права се издава официален документ – състезателна карта.

(3) Състезателните права на спортистите-професионалисти се упражняват за срока на договора.

(4) По отношение на участието в първенствата от вътрешния и международния спортен календар на БФВТ, правата на състезателите -аматьори и състезателите-професионалисти са с еднакъв обем.

Чл.8. Договорът между състезателя професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва задължително клаузи уреждащи следните въпроси:

 1. срока на договора;
 2. размера на възнаграждението на спортиста;
 3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
 4. условията и реда за прекратяване на договора, вкл. при трансфер;
 5. обезщетенията дължими на изправната страна;

Чл.9. При извършването на тренировъчна и спортно-състезателна дейност за състезателя професионалист важат разпоредбите на глава пета от този правилник.

 

Глава трета

Предоставяне на състезателни права. Картотекиране

 

Раздел І

Състезателни права

Чл.10. 1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участват в тренировъчната и състезателната дейност на КВТ, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

(2) Спортистът е длъжен (обвързан) да упражнява състезателните права, като се състезава само от името на клуба, който го е предложил за придобиване на състезателни права и за съответното картотекиране или от името на клуба в който правомерно, по съответния ред, е трансферирана (прехвърлена) обвързаността на състезателните права.

 

Раздел ІІ

Картотекиране на състезателите по водна топка

Чл.11. Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист-състезател.

Чл.12.(1) Право да бъдат картотекирани имат лицата, които са български граждани, граждани на държави-членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.(чл. 12 от ППЗФВ).

(2) Картотекирането на пълнолетни лица (над 18г.) се извършва само след изразено лично писмено желание от лицето подлежащо на картотекиране.

(3) Лице на възраст под 18 г. може да бъде картотекирано като спортист-състезател по водна топка при спазване на разпоредбите на чл.3 и чл.4 от Закона за лицата и семейството както следва:

а.) за малолетни (под 14г.) – с писмено изразено желание извършено от законните им представители – родители или настойник;

б.) за непълнолетни (от 14 до 18г.) – с писмено изразено желание на лицето и писмено съгласие на техните родители или настойник;

Чл.13. (1) Състезателите по водна топка се разпределят в следните възрастови групи:

 

– “ДЕЦА”

– “МОМЧЕТА”

– “ЮНОШИ МЛАДША В-СТ”

– “ЮНОШИ СТАРША В-СТ”

– “МЪЖЕ”

– “ДЕВОЙКИ”

– “ЖЕНИ”

 

(2)  Определените в предходната алинея възрастови групи важат за

Една състезателна година, а за всяка следваща могат да бъдат променяни и актуализирани с решение на УС на БФВТ.

(3) Състезатели могат да бъдат картотекирани в по-горна възрастова група спазвайки изискванията на  актуално действащата наредба.

Чл.13.(1) Картотекирането се извършва от БФВТ по писмено предложение на членуващ в нея КВТ, придружено с документите, предвидени в чл.15, ал.2 и ал.3 на този правилник.

(2) Картотекирането и произтичащите от него състезателни права имат срок за една спортно-състезателна година и заплащането на таксите се извършва по банков път с копие от бордерото описано подробно или в офиса на БФВТ до 10 дни преди първото за годината състезяание за което важи картотеката.

(3) Картотекирането след крайната дата се разрешава само на състезатели живели повече от 3 месеца  извън страната доказано с писмена декларация от родители или настойник на непълнолетните или лично от навършилите пълнолетие, както чрез документ доказващ неговия престой в чужбина (от училище или университет), или копие от паспорта с печатите, който доказват неговото влизане в страната. Прекартотекиране на същите в друг клуб не се разрешава ако са взвли участие в състезание през годината на картотекиране. Същото важи за българи с двойно гражданство;

(4) Таксата за картотекирането при спазване на сроковете по ал.2 и 3 на настоящия член е в размер определен с Наредбата за първенствата и турнирите в РБългария.

(5) При неспазване срока за картотекиране по ал.2 клубовете заплащат освен таксата по ал.4 и глоба от 10% (десет процента) от МРЗ за всеки състезател, чието картотекиране е просрочено.

(6) УС има право да променя тарифите на таксите за картотекиране и участия на състезания всяка година и те влизат в сила автоматично от тяхната промяна. При промяна на МРЗ, тарифите се актуализират автоматично.

Чл.14. Предложението за картотекиране по смисъла на чл.17, ал.1 от настоящия правилник се изготвя от съответния КВТ и включва като задължителни приложения, следните документи:

 1. Два броя списъци на състезателите, разделени по възраст и пол, по образец. Изискват се трите имена по паспорт, изписани на български и латиница, ЕГН, номер на състезателната карта (ако вече има издадена) и посочване на личен треньор. Състезател които преминава от друг клуб, задължително се упоменава в списъка от кой клуб идва. Списъкът се заверява с подпис и печат от Председателя на клуба и е придружен с медицинско удостоверение по образец, за проведен годишен периодичен медицински преглед;
 2. Документ за самоличност – копие от акт за раждане, при първоначално картотекиране;
 3. Състезателна карта (ако вече има издадена);
 4. За непълнолетни и малолетни състезатели, които ще се състезават в мъжката група  задължително направена застраховка „Злополука“,  за срок от 1 календарна година;
 5. За пълнолетни спортисти се представя и личното им писмено съгласие за картотекиране, съгласно чл.15, ал.2 на този правилник, а за малолетни (под 14 г.) и непълнолетни (от 14-18г.) спортисти се представят писмени волеизявления по реда на чл.15, ал.3 от настоящия правилник;
 6. Копие от квитанция (бордеро), удостоверяващ, че извършващият предложението за картотекиране плувен клуб е заплатил колективния си членски внос към БФВТ за годината и отделен документ за платена “такса картотека” за всеки състезател.

Чл.15.(1) БФВТ извършва картотекирането, след като се увери в изправността  на изискваните документи и правомерността на постъпилото предложение от съответния КВТ за всеки състезател индивидуално.

(2) За удостоверяване на извършеното картотекиране, БФВТ издава на всеки състезател официален документ по образец – състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето, от удостоверението му за раждане и неговата актуална снимка.

(3) Спортистите удостоверяват придобитите си по този ред състезателни права с представяне на състезателната си карта.

Чл.16. Картотекирането на чуждестранни състезатели, по реда на този правилник, се допуска само след като БФВТ получи официално писмено разрешение за това от съответната Национална федерация, както и документ по адресна постоянна регистрация, доказващ законово неговото пребиваване, в България през последните 6 месеца преди подаване на документи за картотекиране ако не е бил състезател.

Чл.17.(1) Данните за състезателите използвани и обработвани при картотекирането, така както е предвидено в този правилник, попадат в категорията “лични данни” по смисъла на чл.2 от Закона за защита на личните данни.

(2) БФВТ при осъществяването на дейността по картотекирането на състезателите по плувни спортове извършва администрирането на личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация.

 

Глава четвърта

Раздел І

Отнемане и прекратяване на състезателните права на състезателите по водна топка

 

Чл.18.(1.) Състезателните права, произтичащи от картотекирането се прекратяват в следните случаи:

 1. по взаимно съгласие на страните;
 2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;
 3. с изтичане на срока на картотекиране;
 4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
 5. при заличаване регистрацията на спортния клуб;
 6. при прекратено членство на спортен клуб в спортна федерация.

(2) Спорове във връзка с прекратяването на състезателните права се решават от компетентните органи и по реда на настоящият правилник.

Чл.19.(1.)В случаите по чл.21, ал 1 т.1 искането се подава с едномесечно писмено предизвестие до КВТ, съответно до състезателя.

(2) КВТ изразява становище по направеното пред него искане, като дава писмено съгласие за прекратяване на състезателните права на картотекираното лице или мотивирано отказва такова, ако са налице неуредени отношения с клуба, както и извършени нарушения от състезателя, които са основание за отнемане на състезателните права по реда на тази глава. Мотивиран отказа на клуба се изпраща с копие до БФВТ, като когато в него се съдържат твърдения за извършени нарушения от състезателя. Същият представлява и предложение по смисъла на чл.25, ал.2, т.1.

(3) В случаите по предходната алинея състезателните права се прекратят по взаимно съгласие при липса на неуредени отношения с клуба или след тяхното уреждане, доброволно или принудително с решение на компетентните органи по настоящия правилник по повод на направено искане.

(4) При неизразяване на становище от клуба по реда на ал.2 по направеното пред него искане от състезателя, състезателните права се прекратяват служебно (едностранно) след изтичане на срока на предизвестието и същият може да се картотекира от друг клуб през следващата спортно състезателна година.

Чл.20 (1) В отделни случаи КВТ може да предяви писмено  искане до БФВТ за санкциониране на самоотлъчилият се състезател, като картотекирането му се прекратява след постановяване на решението на компетентния орган за санкциониране и след установяване на липса на задължения към клуба.

(2) Извън случаите по ал.1 състезателните права се прекратяват служебно по инициатива на КВТ след изтичане на срока на предизвестието.

Чл.21.(1) БФВТ може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея състезател за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал.1 се налагат от БФВТ по инициатива на Управителния съвет (УС) на федерацията или по мотивирано предложение на:

 1. КВТ предложил картотекирането на състезателя за текущата година;
 2. Изпълнителния директор на АДЦ;
 3. международните спортни организации ФИНА и ЛЕН, в случаите предвидени в техните правила;

Чл.22.(1) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчна дейност, произтичащи от картотекирането могат да се отнемат временно и постоянно при констатирани сериозни нарушения на:

 1. Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за неговото прилагане, настоящия правилник, Устава на БФВТ, правилата на ФИНА и ЛЕН и другите нормативни документи (правилници, наредби и инструкции) по приложение на ЗФВС издавани от МС и ММС;
 2. Правила и норми на БОК и МОК;
 3. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес;
 4. Нормативните документи и решения на УС на БФВТ;

(2) Решение за отнемане на състезателни права се постановява и при наличие на влязла в сила присъда с наложено наказание на лицето, за извършено престъпление от общ характер, ако видът на наложеното наказание е несъвместим с упражняване на състезателни права.

Чл.23.(1) Отнемането на състезателните права по предходните членове се извършва от БФВТ, чрез двуинстанционно състезателно производство пред органите на БФВТ.

(2) Органите, пред които се развива производството са:

– Дисциплинарна комисия (ДК), избрана и утвърдена от УС, като първа инстанция;

–    УС на федерацията като втора инстанция;

(3) Конкретни мотивирани писмени предложения-искания, придружени с доказателства от оправомощените по чл. 25, ал.2 лица се отправят до ДК,  която в 30 дневен срок изпраща преписи от исканията и мотивите до засегнатите лица и съответния КВТ, които от своя страна изпращат своите становища в 20 дневен срок до ДК. В едномесечен срок ДК се произнася с мотивирано решение по предложението-искане.

(4) В 14 дневен срок засегнатите, недоволни от решението на ДК, лица могат да го обжалват пред УС, като се допуска соченето и представянето на нововъзникнали или новооткрити доказателства. УС в едномесечен срок разглежда спора и се произнася с Решение, с което оставя в сила решението на ДК или го отменя и постановява ново, като решава спора по същество.

 

 

 

Раздел ІІ

Клубна принадлежност и прехвърляне на състезателни права за ученици  и студенти

 

Чл.24. Състезателите – ученици, които в течение на дадена учебна година се преместят в ново училище, от друго населено място, поради промяна на местоживеенето на семейството, придобиват веднага състезателни права от името на нов клуб. Състезателите над 18г, както лица под 18г, непълнолетни (от 14 до 18г.) и малолетни под 14г., в лицето на своите родители/настойник, са задължени да уведомяват писмено клуба от който са упражнявали състезателните си права, че преминават в друг клуб и копие от това уведомление се изпраща до БФВТ.

Чл.25. Ученици постъпили в спортно училище придобиват състезателни права от името на избран от тях клуб, на територията на който се намира училището.

Чл.26.(1) Състезателите-ученици завършили курса на редовното си обучение в общообразователните или спортни училища, могат да добият състезателни права от новата спортно-състезателна година от името на друг клуб, след разрешение на клуба от името на който са се състезавали до завършването си.

(2) Разрешението по предходната алинея се изисква само, ако приемният клуб се намира в същото населено място, където са се установили да живеят или работят съответните състезатели.

(Чл.27. Състезатели приети за редовно обучение в учебни  заведения с прием след средно образование могат да запазват  правата си в клуба от името на който са се състезавали до момента на постъпването им в съответното учебно заведение или по техен избор придобиват права за студентски плувен клуб, членуващ в БФВТ, без съгласие на досегашния клуб.

Чл.28.(1) Приемането (преминаването) на състезатели студенти в друг клуб, може да стане само с разрешение на клуба, чрез който е бил картотекиран състезателят до приемането му за студент.

(2) Преминаването на тези състезатели при посочените условия, може да стане от деня на записването им, до приключване на последния семестър от редовното им обучение.

Чл.29Състезатели, напуснали, прекъснали или завършили образованието си могат да променят клубната си принадлежност по реда на раздела, третиращ състезателните права и този правилник с молба до приемащият клуб.

Чл.30. Независимо от членството си в различните КВТ, състезателите студенти имат право да се състезават в студентските първенства, от името на ВУЗ, в който учат.

 

 

Глава пета

 

Етични задължения на състезателя

Чл.31. Състезателят е  длъжен при упражняване на спортно състезателната си дейност:

 1. Да спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение при провеждане на състезания и ползване на спортни обекти;
 2. Да не употребяват допингови средства и не прилагат допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
 3. Да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
 4. Да спазват общозадължителните актове на международните спортни организации (ФИНА и ЛЕН), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност по водна топка на всички равнища;
 5. Да се подлагат на начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
 6. Да изпълняват разпоредбите на нормативните документи и решенията на БФВТ;
 7. Да изпълняват съзнателно и целенасочено спортно-техническите изисквания с оглед постигане на заложените в тренировъчните планове спортни резултати.

 

Преходни заключителни разпоредби

 

 • 1. Настоящият правилник е вътрешен нормативен акт на БФВТ и спазването му е задължително за всички КВТ – редовни членове на федерацията.
 • 2. Правилникът отменя всички действащи досега правилници и решения, отнасящи се до уреждане на правоотношения свързани със състезателни права, и статута на състезатели по водна топка и влиза в сила на следващия ден след утвърждаването му от Министъра на младежта и спорта.
 • 3.Решаването на спорове по приложение на този правилник и конкретизиране на срокове става с Решение на УС на БФВТ, като той може да делегира тези си права на ДК.
 • 4. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизането в сила на правилника, се запазват до изтичане срока на картотеката.
 • 5. Неуредените в този правилник въпроси се решават от УС на БФВТ.
 • 6. Правилникът се приема на основание, чл.35, ал.3, чл.35а и чл.35б от ЗФВС , чл.8, чл.11, ал.3 от ППЗФВС и § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта ( Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г., в сила от 18.07.2003 г., изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.11.2012 г.)
 • 7. Настоящият правилник е приет в заседание на УС па БФВТ с решение № 2/27.02.2013 г. и влиза в сила след утвърждаването му от Министъра на физическото възпитание и спорта по реда на чл.8 от ППЗФВС.

                                                                                                                            БФВТ

Leave a Reply