Приложение № 2

КАРТОТЕКИРАНЕ СЕЗОН 2018-2019 г.

Утвърден на заседание на УС на БФВТ -2.11.2018 г.

 

1. Всеки участник в състезанието, организиран от БФВТ, независимо от функцията, която изпълнява – треньор, играч, съдия, деятел и др., Трябва да бъде редовно картотекиран към датата на състезанието.

 • Крайният срок за картотекиране на играчите е седем (7) дни преди началото на първото състезание от състезателната година за съответната възраст.
 • Броят на картотекираните състезатели е неограничен
 • КВТ (треньори, състезатели и др.), Които имат неизвършени финансови въпроси с БФВТ, не могат да кандидатстват за преразглеждане или картотекиране като нови членове.
 • Валидноста на картотеката е от 15 септември до 14 септември на следващата година.

2. Картотекиране на нови състезатели

 • Нов състезател е този, който не е участвал в състезанията през предходния състезателен сезон и до момента на картотекиране.
 • Срокът за картотекиране е постоянен
 • За картотекирането на нови състезатели се изисква:
 • Писмена заявка от клуба (списък с трите имена и рождена дата)
 • Попълнен образец (без снимка и номер на картотека)
 • Документ, удостоверяващ внесената такса по сметката на БФВТ.

3. Картотекиране на треньорите

 • Картотекирането на обучителите и обучителите се извършва след представяне на документ за правоспособност, който удостоверява заеманата длъжност

4. Картотекиране на съдии и деятели

 • Картотекирането се извършва по писмени предложения на НСК и КВТ

5. Система за картотекиране – 2018/2019 година

А. КВТ изпраща на имейл на БФВТ ( bulwpfed@mail.bg ) списъци с заявки за картотекиране, подписани и подпечатани от председателите, които удостоверяват верността на данните, както и документ, удостоверяващ заплащането на сумата за картотекиране.

 • Попълнете и изпратете по пощата образец за картотекиране (качен на сайта на БФВТ), като оставите свободна графата № на картотека.СИМКИ НЕ СА НЕОБХОДИМИ
 • БФВТ препраща списъка,   заверен с подпис и печат, с който удостоверява валидността на картотекирането, като постави № на картотеката на всеки заявен състезател
 • Първото число отговаря на клубното принадлежност
 • Второто число отговаря на годината на раждане
 • Третото число на номера е личният номер на картотекиране, който остава постоянен до края на членството в БФВТ (пример 2-01-589)

Б. На базата на този номер КВТ оформя картотеката на всички свои членове като попълва автория образец като поставя снимки при необходимост.

Това е документът (картон), който се представя за проверка. Той не е валиден в отсъствието на съпътстващите го документи.

В. Картотекирането – за сезон 2019-2020 год. се изискват попълнени образци само за нови членове или трансфери. За презаверка ще се изисква списък с трите имена и номера на картотекираните.

Г. За сезон 2019-2020 ще бъдат издадени пластмасови карти на всички картотекирани.

Срокът за заявки за всички възрасти е десет (10) дни преди началото на първото състезание за съответната възраст

6. Такси за картотекиране

 • 50 лева за нови състезатели
 • 20 лева за презаверка на картотеката в стария клуб
 • Треньори и длъжностни лица (съдии, делегати и др.) – 30 лева
 • Състезатели U19 мъже, жени – 15 лева
 • Състезатели U17, U15, U13, U12, U11 – 10 лева
 • Състезателите деветгодишни (9) и по-малки – 10 лева
 • За всички състезатели, които нямат българско гражданство – 120 лева при първоначално картотекиране и 60 лева при презаверка на картотека в стар клуб

7. Не се разрешава преминаването на състезатели от един клуб в друг в една и съща състезателна година. Изключение се прави ако:

 • Клубът преустановява участието си в първенствата (фалит или др.)
 • Състезателят не е участвал в състезанията през новия състезателен сезон

8. Картотекирането на състезатели от Европа се урежда от Трансферния правилник на ЛЕН.

9. Документи за картотекиране на чужди състезатели и треньори от страните членки на Европейския съюз и на асоцирани в ЕС.

Професионалисти

 • Копие от договора с КВТ
 • Удостоверение за регистрация в НАП

 Аматьори

 • Документ за законно пребиваване на територията на Република България. Броят на картотекираните играчи от ЕС е неограничен.

10. Документи за картотекиране на състезатели от държави, които не членуват в ЕС

 • Разрешение за законно пребиваване в Република България
 • Разрешение за работа на чужденец в Република България – за професионалист
 • Копие от договора с КВТ

Бройката за картотекиране е ограничена на двама (2) състезатели

11. Картотеката на всички чуждестранни състезатели се прекратява автоматично след изтичането на тяхното право на престой в Република България