КАРТОТЕКИРАНЕ СЕЗОН 2017- 2018 год.

Приложение – 1

 

 

КАРТОТЕКИРАНЕ СЕЗОН 2017- 2018 год.

Утвърден на заседание на УС на БФВТ на 24.10.2017 год.

и на ОС на БСФС състояло се на 30.10.2017 год.

 

 

 

 1. Всяко лице участващо в състезание организирано от БФВТ , независимо от функцията която изпълнява – треньор ,играч,съдия, деятел и др. трябва да е редовно картотекиран към датата на състезанието .
  • Крайния срок за картотекиране на играчи е седем(7) дни преди началото на първото състезание от състезателната година за съответната възраст.
  • Броят на картотекираните състезатели е неограничен
  • КВТ – (треньори, състезатели и др.) ,които имат неуредени финансови въпроси с БФВТ не могат да кандидатстват за презаверка или картотекиране като нови членове.
  • Валидноста на картотеката е от 16 септември до 15 септември на следващата година.

 

 1. Картотекиране на нови състезатели
  • Нов състезател е този който не е взел участие в състезания в предходния състезателен сезон и до момента на картотекиране .
  • Срока за картотекиране е постоянен
  • За картотекирането на нови състезатели се изисква :
 • Саморъчно подписана молба от състезателят или негов родител/настойник
 • преглед по образец- ПЕРИОДИЧЕН / съгласно наредба номер 8 от 18.03.2005 год.
 • Личен паспорт,лична карта или акт за раждане,паспорт на родителите
 • Документ удостоверяващ внесената такса за картотекиране
 • Надлежно попълнени картони и 2 броя снимки
 • Картотекирането се извършва със заверка на картона след проверка на горепосочените документи
 1. Картотекиране на треньори
 • Картотекирането на треньори се извършва след представянето на документ за правоспособност който удостоверява заеманата длъжност

4 . Картотекиране на съдии и деятели

 • Картотекирането се извършва по писмени предложения на НСК и КВТ
 1. Система на картотекиране
 • КВТ изпращат на имейла на БФВТ (bulwpfed@mail.bg) списъци със заявки за картотекиране подписани и подпечатани от председателите както и документа удостоверяващ заплащането на сумата за картотекиране .
 • Срока за заявки за всички възрасти е десет (10) дни преди началото на първото състезание за съответната възраст.
 • В седмицата преди първото състезание се заверяват картоните след представяне оргиналите на два (2) броя списъци-заявки както и документа за внесени такси (ако липсва такъв сумата се внася директно в касата на БФВТ).
 1. Такси за картотекиране
 • Мъже-жени
 • 50 лева за нови състезатели
 • 20 лева за презаверка на картотеката в стар клуб
 • Треньори и длъжностни лица (съдии,делегати и др.)
 • 30 лева
 • Състезатели U19 U17 U 15
 • 20 лева
 • Състезатели U13 U12 U11
 • 15 лева
 • Състезатели девет (9) годишни и по малки
 • 10 лева
 • За всички състезатели които нямат българско поданство
 • 120 лева при първоначално картотекиране
 • 60 лева при презаверка на картотека в стар клуб
 1. Не се разрешава преминаването на състезатели от един клуб в друг в една и съща състезателна година. Изключение се прави ако:
 • Клубът преустанови участие в първенствата( фалит или др.)
 • Състезателят не е взел участие в състезания през новия състезателен сезон
 1. Картотекирането на състезатели от Европа се урежда от трансверния правилник на ЛЕН.
 2. Документи за картотекиране на чуждестранни състезатели и треньори от страните членки на Европейския съюз и на асоциирани в ЕС.

 

Професионалисти

 • Копие от договора с КВТ
 • Удостоверение за регистрация в НАП

Аматьори

 • Документ за законно пребиваване на територията на РБългария Броят на картотекирани играчи от ЕС е неограничен

 

 1. Документи за картотекиране на състезатели от държави които не членуват в ЕС
 • Разрешение за законосъобразно пребиваване в РБългария
 • Разрешение за работа на чужденец в РБългария -за професионалист
 • Копие от договора с КВТ

Бройката за картотекиране е лимитирана на двама(2) състезатели

 • Картотеката на всички чуждестранни състезатели се прекратява автоматично след изтичане на правото им на престой в РБългария

 

 • Сезон 2018-2019 год.

 

С цел улесняване начина на картотекиране пестене на време и средства от сезон 2018-2019 цялата процедура ще се осъществява по електронен път.